Regeringen måste agera för sjukförsäkringen


Alltfler människor förlorar idag sin rätt till sjukpenning och många människor lever i osäkerhet i väntan på beslut och överklagningsprocesser. Vänsterpartiet kräver därför att regeringen ändrar Försäkringskassans mål och snabbutreder åtgärder för rättssäkerheten i sjukförsäkringen. Jonas Sjöstedt lyfte frågan i sitt tal på Vänsterdagarna i Malmö.

– Systemet är rättsosäkert och behöver rättas till snarast. Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en sjukförsäkring som det går att lita på. Vi ska en sjukförsäkring som fungerar för alla, inte bara de som har resurser att slåss mot systemet, säger Jonas Sjöstedt i samband med sitt tal på Vänsterdagarna i Malmö.

Regeringen måste skyndsamt ändra direktiven till Försäkringskassan så att målen inte innebär en press att minska sjuktalen genom att dra in sjukpenning för personer som ska ha det.

– Sjuktalen behöver minska. Men det borde vara självklart att det inte får ske genom att dra in sjukpenningen för folk som fortsätter att vara för sjuka för att arbeta. Det är både orimligt och omänskligt. Sådana metoder hade jag hoppats vi skulle bli av med när vi blev av med den borgerliga regeringen, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet anser även att systemet med försäkringsläkare och handläggare är orimligt så som det fungerar idag då de underkänner intyg från läkare som de inte har träffat, och som rör personer som de inte heller har träffat. Vänsterpartiet kräver att regeringen snabbutreder detta för en rättssäker sjukförsäkring.

– Människor blir inte friskare av att misstänkliggöras och av att bli av med sin ersättning. Människor blir friskare av ett fungerande trygghetssystem, en bra sjukvård och ett mänskligare arbetsliv.

Bakgrund

Regeringen har satt upp mål för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. I regleringsbrevet till Försäkringskassan skriver regeringen att de ska verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Sjukpenningtalet är antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. Sjukpenningtalet i augusti 2017 är 10,4 dagar vilket är 3,5 procent lägre jämfört med ett år tidigare.

Parallellt med detta har det rapporterats om att allt fler sjuka människor får avslag på sina ansökningar om sjukpenning. Enligt statistik från Försäkringskassan har antalet indragna fall av sjukpenning mer än fördubblats det senaste året, från ca 2 till över 5 procent. Andelen ligger i januari 2017 på 5,2 procent för kvinnor och 4,9 procent för män vilket kan jämföras med 2,2 procent och 2,6 procent bara ett år tidigare. Totalt avslogs cirka 22 000 pågående sjukfall under 2016. Det var en betydande ökning och den högsta registreringen sedan 2009. De som får flest avslag i förhållande till antal ansökningar är kvinnor och utrikes födda. Grupper som redan är mer ekonomiskt utsatta.

Även avslagen på nya ansökningar om sjukpenning har ökat. Under april 2015 avslog Försäkringskassan en procent av nyansökningarna om sjukpenning och i april 2017 tre procent. Sammanlagt var det ca 17 000 personer som nekades eller som blev av med sin sjukpenning under första halvan av 2016.

För kontakt